Hồ sơ Cử nhân công nghệ thông tin
Hồ sơ Cử nhân 2 công nghệ thông tin
Hồ sơ Hoàn chỉnh Đại học công nghệ thông tin
Cập nhật lại hồ sơ (dành cho người đã đăng ký)
Nhận lại hồ sơ (dành cho người đã đăng ký)